Pokud některý z těchto trestných činů spáchá zaměstnanec v rámci výkonu svého zaměstnání, společnost může být hnána k trestněprávní odpovědnosti. Výčet trestných činů je velmi dlouhý a v praxi je velmi pravděpodobné, že se k podobnému jednání zaměstnanec může uchýlit.

Daně

zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§240 trestního zákoníku)
neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§241 trestního zákoníku)
nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§243 trestního zákoníku)
porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží (§244 trestního zákoníku)
padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely… (§245 trestního zákoníku)
zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§254 trestního zákoníku)

Korupce, vyhrožování

vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci (§324 trestního zákoníku)
vyhrožování s cílem působit na úřední osobu (§326 trestního zákoníku)
přijetí úplatku (§331 trestního zákoníku)
podplacení (§332 trestního zákoníku)
nepřímé úplatkářství (§333 trestního zákoníku)
zasahování do nezávislosti soudu (§335 trestního zákoníku)
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§337 trestního zákoníku)
vydírání (§175 trestního zákoníku)
sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§256 trestního zákoníku)
pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§257 trestního zákoníku)
pletichy při veřejné dražbě (§258 trestního zákoníku)
vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy (§259 trestního zákoníku)

Počítače, média

porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§270 trestního zákoníku)
neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§230 trestního zákoníku)
opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§231 trestního zákoníku)
poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti (§232 trestního zákoníku)

Podvody, padělání

podvod (§209 trestního zákoníku)
pojistný podvod (§210 trestního zákoníku)
úvěrový podvod (§211 trestního zákoníku)
dotační podvod (§212 trestního zákoníku)
padělání a pozměnění peněz (§233 trestního zákoníku i za podmínek §238 trestního zákoníku)
padělání a pozměnění veřejné listiny (§348 trestního zákoníku)
nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka (§349 trestního zákoníku)
neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§234 a §238 trestního zákoníku)
udávání padělaných a pozměněných peněz (§235 a §238 trestního zákoníku)
výroba a držení padělatelského náčiní (§236 a §238 trestního zákoníku)
neoprávněná výroba peněz (§237 trestního zákoníku i za podmínek §238 trestního zákoníku)

Životní prostředí

poškození a ohrožení životního prostředí (§293 trestního zákoníku)
poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§294 trestního zákoníku)
poškození vodního zdroje (§294a trestního zákoníku)
poškození lesa (§295 trestního zákoníku)
neoprávněné vypuštění znečišťujících látek (§297 trestního zákoníku)
neoprávněné nakládání s odpady (§298 trestního zákoníku)
neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu (§298a trestního zákoníku)
neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§299 trestního zákoníku)
neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti (§300 trestního zákoníku)
poškození chráněných částí přírody (§301 trestního zákoníku)

Ostatní

obchodování s lidmi (§168 trestního zákoníku)
svěření dítěte do moci jiného (§169 trestního zákoníku)
porušení tajemství dopravovaných zpráv (§182 trestního zákoníku)
sexuální nátlak (§186 trestního zákoníku)
pohlavní zneužití (§187 trestního zákoníku)
kuplířství (§189 trestního zákoníku)
výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§192 trestního zákoníku)
zneužití dítěte k výrobě pornografie (§193 trestního zákoníku)
ohrožování výchovy dítěte (§201 trestního zákoníku)
svádění k pohlavnímu styku (§202 trestního zákoníku)

nedovolené ozbrojování (§279 trestního zákoníku)
vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků (§280 trestního zákoníku)
nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§281 trestního zákoníku)
nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§282 trestního zákoníku)

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§283 trestního zákoníku)
přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§284 trestního zákoníku)
nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§285 trestního zákoníku)

teroristický útok (§311 trestního zákoníku),

organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§340 trestního zákoníku)
napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky (§341 trestního zákoníku)
neoprávněné zaměstnávání cizinců (§342 trestního zákoníku)

křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§346 trestního zákoníku)
násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§352 trestního zákoníku)
hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§355 trestního zákoníku)
podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§356 trestního zákoníku)
účast na organizované zločinecké skupině (§361 trestního zákoníku)
podněcování k trestnému činu (§364 trestního zákoníku)
nadržování (§366 trestního zákoníku)
projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§404 trestního zákoníku)
popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy (§405 trestního zákoníku)

poškozování finančních zájmů Evropské unie (§260 trestního zákoníku)