• Co je trestní odpovědnost právnických osob? Který zákon ji upravuje?

Trestní odpovědnost právnických osob je upravena v zákoně č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.  V zákoně nalezneme podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření, které lze právnickým osobám za spáchání stanovených trestných činů uložit, a postup v řízení proti právnickým osobám.

  • Co hrozí společnostem, které nemají řádně proškolené zaměstnance?

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob stanoví, kdy je možné společnost postihnout, resp. kdy je trestný čin spáchán právnickou osobou.  Mimo jiné stanoví, že právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu, který spáchá zaměstnanec proto, že vedení právnické osoby neprovedlo taková opatření, „která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.“ Společnostem, které například neprovedou potřebná školení svých zaměstnanců hrozí, že pokud jejich zaměstnanec spáchá v souvislosti se svým zaměstnáním nějaký trestný čin, bude tento trestný čin přičten společnosti.

  • V čem spočívá výhoda proškolení zaměstnanců?

Společnosti, které své zaměstnance pravidelně školí a provádějí potřebnou kontrolu nad jejich činností, se mohou v případě, že zaměstnanec spáchá trestný čin ,tzv. „vyvinit“, tzn. prokázat, že provedly všechna opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat a že se tudíž jedná o exces zaměstnance a trestný čin společnosti proto nelze přičíst.

  • Jak často je nutné zaměstnance proškolovat?

Potřeba opakovaného proškolování zaměstnanců může být individuální, jelikož z různých právních předpisů mohou vyplývat různé povinnosti, každopádně lze doporučit, aby školení zaměstnanců byla pravidelná. Nejvhodnější scénář školení vám doporučíme na základě oboru činnosti vaší společnosti.

  • Je nutné proškolovat také statutární orgány společnosti?

Ohledně členů statutárních orgánů, nebo vedoucích/řídících pracovníků společnosti platí poměrně přísné ustanovení zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, kdy jednání uvedených osob je právnické osobě přičteno prakticky automaticky bez možnosti „vyvinit se“. Možnost „vyvinění se“ je tedy primárně možná u jednání zaměstnanců.

  • Jaký očekáváme vývoj v legislativě?

V současné době (10/2014) je v legislativním procesu zásadní novela zákona o trestní odpovědnosti  právnických osob, která – bude-li přijata – značně rozšíří počet trestných činů, za které bude možné společnost stíhat. V takovém případě je pravděpodobné, že počet stíhaných společností vzroste.